Eelkool 5-7 aastastele lastele

Info järgmisel õppeaastal avatavate eelkooli rühmade kohta.

2023/24 õppeaastal alustab eelkool tööd septembris.
Registreerimiseks sobivasse rühma palun täitke avaldus.

Õppetöö korraldus

Eelkooli õppetöö toimub 1 korda nädalas kahes vanuseastmes:

  • 6-7 aastased lapsed
  • 5-6 aastased lapsed

Õpperühmade suurus Arigato keskuses kuni 10 last.
Õpperühmade suurus Saku Gümnaasiumis kuni 15 last.

2023/24 õppeaastal alustavad tööd järgmised rühmad:

Sihtgrupp Rühma nimetus Õppetöö liik Vanus Toimumise aeg Märkus

Eelkool 5a lastele 1 korda nädalas

rühmatund T 09:30 kuni 12:00

Eelkool 5a lastele 1 korda nädalas

rühmatund T 16:00 kuni 18:30

Eelkool 6a lastele 1 korda nädalas

rühmatund K 08:30 kuni 11:00

Eelkool 6a lastele 1 korda nädalas

rühmatund K 15:30 kuni 18:00

Eelkool 6a lastele 1 korda nädalas

rühmatund N 15:30 kuni 18:00

Eelkool 6a lastele Saku Gümnaasiumis

rühmatund E 16:00 kuni 18:30

Eelkool 6a lastele Saku Gümnaasiumis

rühmatund T 16:00 kuni 18:30

Õppemaks

5-6 aastaste rühm 82.00 € kuus
6-7 aastaste rühm 82.00 € kuus
6-7 aastaste rühm Saku Gümnaasiumis 75.00 € kuus

Hind sisaldab kõiki õppematerjale ja –vahendeid.

Õppevara

Õppetöös kasutatame meie õpetajate Kaja Belialsi ja Krista Undi poolt koolieelikutele loodud õppematerjale (matemaatika, loodusõpetus, emakeel), mis on on kooskõlas alushariduse õppekava nõuetega ja on läbinud praktilise kontrolli eelkooli tundides.
Töölehed on illustreerinud ja kujundanud Epp Marguste.

Loodud õppematerjalide baasil on ilmunud koolieelikutele mõeldud õpikud:

Sõbraks matemaatikaga

(Argo Kirjastus, kunstnik Epp Marguste).

Sõbraks kodulooga

(Argo Kirjastus, kunstnik Epp Marguste).

Õppeained ja õppesisu

Eesti keeles

arendame lapse suulist väljendusoskust: õpime kuulama ja jälgima õpetajat ja kaasõpilasi, harjutame küsimustele vastamist ja lausete moodustamist, õpime jutustama pildi või etteloetud jutukese põhjal;
arendame lugemisoskust: õpime häälikuid kuulama ja häälikute asukohta, järjekorda ning pikkust määrama, tutvume täis- ja kaashäälikutega, õpime sõnu, lauseid ja jutukesi lugema ning loetust aru saama, tekitame huvi lugemise ja lastekirjanduse vastu;
arendame kirjutamisoskust: õpime kirjutusvahendi õiget hoidu ning tähtede, sõnade ja lausete kirjutamist.

Matemaatikas

õpime geomeetrilisi kujundeid tundma: kera ja ring; kuup ja ruut;
ristkülik ja risttahukas ning kolmnurk, teeme tutvust punkti, sirgjoone ja kõverjoonega, harjutame joonlauaga sirgjoone joonestamist;
õpime esemetevahelisi seoseid tundma: õpime vaatlema, võrdlema, kirjeldama ja järjestama esemeid suuruse- ja asenditunnuste põhjal: suurem-väiksem, pikem-lühem, laiem-kitsam, kõrgem-madalam, paksem-õhem, ees-taga, ülal-all, paremal-vasakul;
õpime esemeid ühiste tunnuste alusel rühmitama: moodustame ja võrdleme hulki, õpime kasutama mõisteid “on rohkem kui... ”, “on vähem kui... ”, “on võrdselt” (samapalju) ning teeme loendamise teel kindlaks hulga elementide arvu;
õpime 12 piires arvutama: õpime arve võrdlema ja kasutama mõisteid: “on suurem kui... “, “on väiksem kui... “, “on võrdne” ja tutvume märkidega <, >, =, õpime 12 piires liitma ja lahutama, lahendame tekstülesandeid, tutvume märkidega + ja - ;
õpime ajaühikud: tund, päev, nädal, kuu, aasta, harjutame kella tundmist (täistund).

Loodus- ja inimeseõpetuses

õpime tundma leht- ja oksapuid, metsamarju, söögiseeni, puuvilju, marju, juurvilju, ränd- ja paigalinde, metsloomi, koduloomi- ja linde,
räägime lõunamaa loomadest ja taimedest, aastaaegadest ja aastaaegade tunnustest ning õpime selgeks kuude nimetused;
õpime loodushoidu ja räägime looduses käitumisest.
Inimeseõpetuses tutvume rahvakalendri tähtpäevade ja riiklike pühadega, pöörame tähelepanu tervislikele eluviisidele ning liikluses varitsevatele ohtudele.

Kunstiõpetuses

arendame lapse kätt, silma, fantaasiat ja loovust;
õpime joonistamist ja maalimist: joonistame vormilt lihtsaid figuure ja esemeid nii vaatluse kui mälu järgi ning teeme tutvust erinevate tehnikatega;
voolime plastiliinist lihtsamaid esemeid;
teeme paberi ja kartongitöid: lõikame ja kleebime, voldime ja rebime;
meisterdame erinevatest materjalidest.

Eelkooli rühmade tunniplaan.

Õpperühm lasteaia eelviimase rühma lastele.

Koolipäeva jooksul toimub 4 õppetundi. Õppetunni pikkus on 30 minutit. Tundide vahel on mängupausid.

  • Eesti keel
  • Matemaatika
  • Loodus- ja inimeseõpetus
  • Kunstiõpetus

Õpperühm koolieelikutele.

Koolipäeva jooksul toimub 4 õppetundi. Õppetunni pikkus on 30 minutit. Tundide vahel on mängupausid.

  • Eesti keel
  • Eesti keel
  • Matemaatika
  • Loodus- ja inimeseõpetus

Erahuvikool Nupula, Rannamõisa tee 3, Tallinn, tel: +372 5148240 või kirjuta meile info@nupula.eu